Jak rozpocząć przygodę z sokolnictwem?

Sokolnik to myśliwy polujący z ptakami łowczymi.

Sokolnikiem zostaje się po spełnieniu następujących warunków:


  1. należy być myśliwym, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego tzn:
  • być osobą pełnoletnią
  • posiadać obywatelstwo polskie
  • mieć walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa
  • nie być karanym za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim
  • odbyć roczny staż kandydacki oraz brać udział w szkoleniach organizowanych przez PZŁ
  • zdać egzamin z zakresu łowiectwa
  • złożyć deklarację i uiścić wpisowe

  2. odbyć kurs sokolniczy organizowany przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu
  3. zdać egzamin sokolniczy przed komisją powołaną przez PZŁ
  4. uzyskać zgodę Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego

  Sokolnikiem, członkiem zwyczajnym Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników” może zostać osoba, która jest członkiem PZŁ i posiada sokolnicze uprawnienia do wykonywania polowania ( spełniła w/w warunki 1-4) oraz:
  • odbyła roczny staż w „Gnieździe Sokolników” – na staż przyjmowani są wyłącznie stażyści i członkowie PZŁ ( warunki stażu opisane są w regulaminie stażu, stażysta PZŁ w trakcie odbywania stażu w GS musi bezwzględnie uzyskać członkostwo PZŁ )
  • zdała egzamin na członka zwyczajnego Gniazda Sokolników PZŁ przed komisją powołaną przez Zarząd
  • opłaciła wpisowe i składkę członkowską Polskiego Klubu Sokolników PZŁ


  Aby zostać stażystą Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników” należy:
  • Wypełnić wniosek o przyjęcie na staż - wzór wniosku
  • Do wniosku dołączyć komplet wymaganych dokumentów (potwierdzenie odbywania co najmniej stażu lub członkostwa PZŁ)
  • Stawić się na spotkanie wyznaczone przez Zarząd Gniazda Sokolników z w/w dokumentami - celem umówienia spotkania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialna za stażystów (dział Kontakt w menu po prawej)

  Sokolnik, członek Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim oraz Gnieździe Sokolników PZŁ.
  Ptaki łowcze, układane przez sokolnika, muszą mieć wszystkie dokumenty świadczące o ich legalności oraz być utrzymywane w warunkach zapewniających ich dobrostan.