Regulamin
Polskiego Klubu Sokolników
 Polskiego Związku Łowieckiego
"Gniazdo Sokolników"

Zatwierdzony decyzją Zarządu Głównego PZŁ z dniem 23.10.2013 roku

I. Postanowienia ogólne.

1. Polski Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego "Gniazdo Sokolników", zwany dalej Gniazdem Sokolników, działa w ramach Polskiego Związku Łowieckiego i podlega Zarządowi Głównemu PZŁ.
2. Skrócona nazwa brzmi: „Gniazdo Sokolników PZŁ”.
3. Gniazdo Sokolników ma prawo używać własnej pieczęci, odznaki i legitymacji.
4. Terenem działania Gniazda Sokolników jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Gniazdo Sokolników ma prawo tworzyć ogniwa terenowe w porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ właściwym dla danego terenu.
6. Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Gniazda Sokolników ustala wzory odznaczeń i odznak a także nadaje odznaczenia.
7. Oficjalną siedzibą Gniazda Sokolników jest Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu.

II. Zadania Gniazda Sokolników.

1. Do zadań Gniazda Sokolników w szczególności należą:
a) kultywowanie tradycji polowań z ptakami łowczymi,
b) współpraca z państwowymi organami ochrony przyrody, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w zakresie ochrony ptaków drapieżnych oraz wspierania sokolnictwa,
c) pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej sokolnictwa,
d) troska o rozwój łowiectwa, a w szczególności sokolnictwa,
e) ustalanie kierunków i zasad rozwoju sokolnictwa,
f) dbanie o przestrzeganie przez członków Gniazda Sokolników prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji sokolniczych oraz łowieckich,
g) organizowanie szkoleń w zakresie prawidłowego utrzymywania i układania ptaków łowczych,
h) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce sokolniczej,
i) współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
j) wspieranie hodowli i restytucji ptaków drapieżnych,
k) realizacja innych zadań dotyczących sokolnictwa i ochrony ptaków drapieżnych, zleconych przez Zarząd Główny PZŁ. 
 

III. Zasady odbywania stażu.

1. Na staż kandydacki mogą być przyjmowani wyłącznie członkowie lub stażyści PZŁ.
2. O przyjęciu na staż decyduje Zarząd Gniazda Sokolników (zwany dalej „Zarządem”), na podstawie pisemnego podania osoby zainteresowanej.
3. Staż trwa minimum jeden rok jednak nie dłużej niż  trzy lata. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może skrócić lub przedłużyć staż.
4. Na czas trwania stażu, Zarząd przydziela kandydatowi opiekuna, będącego członkiem Gniazda Sokolników.
5. Kandydat ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Gniazdo Sokolników oraz prowadzić „Kartę Kandydata”, według wzoru określonego przez Zarząd.
6. Szczegółowy program stażu oraz zasady egzaminowania ustala Zarząd. 

IV. Członkostwo.

1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
2. Osoba fizyczna może zostać członkiem zwyczajnym Gniazda Sokolników, jeśli:
a) jest członkiem PZŁ,
b) odbyła staż kandydacki wg zasad określonych w rozdziale III Regulaminu,
c) zdała egzamin na członka zwyczajnego Gniazda Sokolników,
d) opłaciła wpisowe i składkę członkowską,
e) posiada sokolnicze uprawnienia do polowania.
3. Osoba fizyczna po uzyskaniu członkostwa Gniazda Sokolników, otrzymuje legitymację członkowską.
4. Członkiem Gniazda Sokolników może zostać również cudzoziemiec spełniający warunki określone w punkcie 2.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba, której za zasługi dla sokolnictwa godność tą na wniosek Zarządu  nadało Walne Zebranie, większością 2/3 głosów.
6. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
7. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, w kraju lub za granicą, która po wyrażeniu woli takiego członkostwa zostanie przyjęta przez Zarząd. 

V. Utrata członkostwa.

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Gniazda Sokolników, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
b) nie opłacania składek członkowskich dłużej niż jeden rok kalendarzowy. Zarząd  może dokonać skreślenia z listy członków, po uprzednim pisemnym powiadomieniu danego członka. Ponowne przyjęcie członka może nastąpić po opłaceniu zaległych składek oraz wpisowego.
c) utraty członkostwa PZŁ,
d) śmierci członka,
e) skreślenia z listy członków przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
2. Skreślenie z listy członków przez Walne Zebranie - na wniosek Zarządu  - większością 2/3 głosów może nastąpić w razie:
a) działania na szkodę Gniazda Sokolników i dobrego imienia sokolnictwa,
b) łamania w sposób rażący Regulaminu oraz innych uchwał władz i organów Gniazda Sokolników, przepisów prawa łowieckiego i ochrony przyrody,
c) wykonywania polowania w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką,
d) nieprzestrzegania zasad prawidłowego utrzymywania ptaków łowczych według powszechnie obowiązujących standardów sokolniczych.
3. Utrata członkostwa honorowego następuje w wyniku zaistnienia sytuacji określonych w ust.1 pkt. a, d, e.
4. Utrata członkostwa wspierającego następuje w wyniku rezygnacji lub decyzji Walnego Zebrania.

VI. Prawa i obowiązki członków Gniazda Sokolników.

1. Członkowie zwyczajni Gniazda Sokolników mają prawo:
a) nosić odznakę i okazywać się legitymacją członkowską Gniazda Sokolników,
b) korzystać z pomocy władz i organów Gniazda Sokolników,
c) posiada bierne i czynne prawo wyborcze,
d) brać udział w Walnym Zebraniu,
e) uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i konkursach propagujących sokolnictwo, organizowanych przez Gniazdo Sokolników.
f) składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Gniazda Sokolników mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,
g) odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Gniazda Sokolników,
h) zakładać ogniwa terenowe za zgodą Zarządu.
2. Obowiązki członka zwyczajnego Gniazda Sokolników:
a) przestrzeganie Regulaminu i uchwał władz Gniazda Sokolników, przepisów prawa łowieckiego i ochrony przyrody,
b) dbanie o dobre imię sokolnictwa i Gniazda Sokolników,
c) wykonywanie zadań Gniazda Sokolników,
d) opłacanie składek członkowskich w określonym terminie,
e) poszerzanie wiedzy w dziedzinie sokolnictwa, biologii i ochrony ptaków drapieżnych.
3. Członek honorowy Gniazda Sokolników ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Gniazda Sokolników z prawem głosu,
b) wybierać i być wybieranym do władz i organów Gniazda Sokolników, pod warunkiem posiadania członkostwa PZŁ,
c) członek honorowy zachowuje dotychczasowe uprawnienia, ponadto ma prawo brać udział w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Gniazdo Sokolników, nosić odznakę i okazywać się legitymacją członkowską Gniazda Sokolników.
4. Członek wspierający Gniazda Sokolników ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Gniazda Sokolników z głosem doradczym osobiście.

 VII. Władze i organy Gniazda.

A. Walne Zebranie Gniazda Sokolników.

1. Walne Zebranie tworzone przez członków Gniazda Sokolników jest jego najwyższą władzą.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gniazda Sokolników,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania absolutorium Zarządowi,
c) uchwalanie i zatwierdzanie planu działalności Gniazda Sokolników,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Gniazda Sokolników,
e) ustalanie i nadawanie odznaczeń Gniazda Sokolników oraz członkostwa honorowego,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, przy czym wysokość wpisowego nie powinna przekraczać 3-krotnej wartości składki członkowskiej.
g) skreślanie z listy członków w przypadkach innych niż określone w rozdz.V pkt.  1 ppkt. b.
h) uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych spraw związanych z działalnością Gniazda Sokolników zgłaszanych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
3. Walne Zebranie Członków Gniazda Sokolników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w celu rozpatrywania sprawozdań organów Gniazda Sokolników i uchwalania planu działalności.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w każdym czasie, w następujących przypadkach:
a) z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Gniazda Sokolników,
b) na polecenie Zarządu Głównego PZŁ,
c) na pisemne, umotywowane żądanie 1/3 ogółu członków Gniazda Sokolników, z podaniem spraw, które mają być rozpatrywane.
6. Termin Walnego Zebranie i porządek obrad powinien być ogłoszony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez pisemne powiadomienie wszystkich członków.
7. Walne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę uczestników a jego uchwały obowiązują wszystkich członków. Uchwały i decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, jeżeli Walne Zebranie lub Regulamin nie stanowią inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za lub przeciw, a w przypadku ich równej liczby głosowanie ulega powtórzeniu. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz skreślenie z listy członków Gniazda Sokolników odbywa się w głosowaniu tajnym. W pozostałych przypadkach charakter głosowania ustala Walne Zebranie.

B. Zarząd Gniazda Sokolników

8. Zarząd Gniazda Sokolników jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, składającym się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 5 lat.
9. W skład Zarządu wchodzą:
a) Sokolniczy,
b) Zastępca Sokolniczego,
c) Sekretarz Klubu,
d) Skarbnik Klubu,
e) Członek Zarządu.
10. Zebranie Zarządu Gniazda Sokolników zwołuje Sokolniczy lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Sokolniczego, co najmniej dwa razy w roku.
11. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącymi pracami Gniazda Sokolników, z wyjątkiem spraw wymienionych w pkt.2, a w szczególności:
a) opracowywanie planów działalności i finansów Gniazda Sokolników,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) rozpatrywanie wniosków dotyczących Gniazda Sokolników i jego członków,
d) przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji członków i kandydatów, wydawanie legitymacji i odznak,
e) powoływanie w zależności od potrzeb komisji tematycznych i problemowych,
f) organizacja konkursów i innych imprez propagujących sokolnictwo,
g) reprezentowanie Gniazda Sokolników.
12. Zarząd Gniazda Sokolników wobec członków i kandydatów Gniazda Sokolników może w przypadkach: naruszenia przepisów dotyczących uprawiania sokolnictwa lub rażącego naruszenia zasad koleżeńskich i etycznych, stosować następujące kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka Gniazda Sokolników – do 1 roku,
c) skreślenie z listy kandydatów Gniazda Sokolników,
d) wykluczenie z organizowanej imprezy.
13. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie w każdym czasie, zwykłą większością głosów.

C. Komisja Rewizyjna

14. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zebrania, wybieranym na okres 5 lat.
15. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) przewodniczący,
b) dwóch członków komisji,
16. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Gnieździe Sokolników oraz nie mogą być spokrewnione z żadnym członkiem Zarządu Gniazda Sokolników.
17. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie i sporządzanie protokołów z działalności finansowej i dokumentacyjnej Gniazda Sokolników.
b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków dotyczących działalności organów i realizacji uchwał,
c) w koniecznych przypadkach prowadzenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do organów lub członków Gniazda Sokolników.
d) przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien być informowany o posiedzeniach Zarządu Gniazda, w których może brać udział osobiście lub wydelegować jednego z członków Komisji. 
18. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie w każdym czasie, zwykłą większością głosów.

VIII. Finanse Gniazda.

1. Finanse Gniazda Sokolników stanowią:
a) fundusze przekazywane przez PZŁ,
b) wpisowe oraz składki członkowskie.
c) dobrowolne wpłaty członków Gniazda Sokolników,
d) fundusze darowane przez osoby prywatne lub instytucje.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany w niniejszym regulaminie są wprowadzane na wniosek Walnego Zebrania Gniazda Sokolników, przez Zarząd Główny PZŁ,
2. W przypadku braku niektórych zasad w powyższych przepisach, stosuje się odnośne obowiązujące w PZŁ.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PZŁ.
4. W przypadku rozwiązania Gniazda Sokolników jego majątek zostanie rozdysponowany
 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
5. Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminy, traci moc poprzedni regulamin z dnia 19.XII.2001 r., natomiast urzędujące władze i organy Gniazda Sokolników zachowują dotychczasowe kompetencje.