Z zakresu ochrony przyrody (utrzymanie i obrót ptakami drapieżnymi)

Krótka charakterystyka przepisów odnoszących się do utrzymania ptaków drapieżnych:

1. Każdy ptak drapieżny podlegający ochronie gatunkowej (patrz gatunki w załączniku A do konwencji CITES) powinien posiadać:

 • - europejskie świadectwo pochodzenia, które wyłącza danego osobnika spod przepisów ochrony gatunkowej,
 • - świadectwo CITES (importowe lub eksportowe dla ptaków pochodzących z poza unii),
 • - świadectwo hodowlane (dotyczy ptaków wyhodowanych w kraju, nie posiadających w pełni udokumentowanego pochodzenia, wraz z tym wymagane jest obowiązkowo zgoda RDOŚ na przetrzymywanie i przemieszczanie w granicach Polski)

2. Ptaka należy zarejestrować w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca jego utrzymywania w terminie do 14 dni od daty wejścia w jego posiadanie jego nabycia. Podobnie w ciągu 14 dni należy poinformować Starostwo Powiatowe o jego zbyciu lub utracie.

3. Dla wyhodowanych młodych ptaków drapieżnych należy wystąpić o wydanie Europejskiego świadectwa pochodzenia, w związku z powyższym należy w Ministerstwie Środowiska złożyć wypełniony wniosek o wydanie Europejskiego świadectwa pochodzenia wraz z załącznikami:

 • a.    Potwierdzenie urodzenia w niewoli okazów przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • b.    Potwierdzenie rejestracji urodzonych okazów w Starostwie Powiatowym
 • c.    Dokumenty poświadczające legalność pozyskania okazów ( europejskie świadectwa pochodzenia rodziców); w przypadku świadectwa zwalniającego z zakazów podejmowania działalności komercyjnej dokumenty poświadczające pochodzenie okazów z hodowli przynajmniej w drugim pokoleniu oraz poświadczające legalność pochodzenia stada hodowlanego;  w przypadku gatunków rodzimych lub inwazyjnych dodatkowo dokumenty poświadczające spełnienie wymogów wynikających z przepisów krajowych w zakresie ochrony gatunkowej
 • d.    potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, na konto:
 • Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota,
 • ul. Grójecka 17a
 • nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
 • z dopiskiem: Opłata za wydanie Świadectwa UE

Podstawa prawna:

 • 1. Rozporządzenie rady (WE) NR 338/97z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
 • 2. Rozporządzenie komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
 • 3. Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973r.
 • 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dziko występujących zwierząt podlegających ochronie z dnia 28 września 2004r.